POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administrator danych osobowych

 

W przypadku korzystania z niniejszej strony mogą zostać zebrane, w celu przetwarzania, dane dotyczące osób zidentyfikowanych lub dających się zidentyfikować.

Administratorem danych osobowych jest Kerakoll S.p.A. (zwane dalej „Kerakoll”), z siedzibą przy Via dell’Artigianato 9, 41049 Sassuolo (MO, Włochy).

 


Miejsce przetwarzania danych

Operacje przetwarzania, związane z obsługą sieciową niniejszej strony, wykonywane są w spółce Pleiadi srl, wykonującej działalność w Cesenie, oraz w biurach administratora danych. Dane przetwarzane są wyłącznie przez upoważniony w tym celu personel lub ewentualnie przez osoby upoważnione do ich przetwarzania na czas wykonywania okresowej konserwacji. Z wyjątkiem powyższych sytuacji, żadne dane zebrane za pośrednictwem sieci nie są podawane do wiadomości ani rozpowszechniane.

 

Dane uzyskiwane w wyniku nawigacji w sieci

Systemy informatyczne oraz procedury programowe wykorzystywane do działania niniejszej strony internetowej zbierają, w toku normalnego działania, niektóre dane osobowe, których przekazywanie wiąże się z wykorzystaniem internetowych protokołów komunikacyjnych.

 

Chodzi w tym przypadku o informacje, które nie są gromadzone w celu powiązania ich ze zidentyfikowanymi użytkownikami, ale które, z uwagi na ich charakter, mogą po przetworzeniu

i powiązaniu z danymi przechowywanymi przez osoby trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników.

 

Do tej kategorii danych można zaliczyć adresy IP oraz nazwy komputerów wykorzystywanych przez użytkowników łączących się ze stroną internetową, adresy URI (Uniform Resource Identifier) poszukiwanych zasobów, czas, w którym zgłoszono żądanie, sposób zgłoszenia żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi na żądanie, kod numeryczny określający status odpowiedzi wysłanej przez serwer (zakończone sukcesem, błąd itp.) oraz inne parametry odnoszące się do systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika.

 

Wymienione wyżej dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu pozyskania anonimowych informacji statystycznych, dotyczących wykorzystania strony internetowej, oraz do kontrolowania poprawności jej działania. Przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny do opracowania danych statystycznych. Dane będą mogły zostać również wykorzystane w celu pociągnięcia do odpowiedzialności, na wypadek zaistnienia przestępstw internetowych na szkodę strony internetowej.

 

 

Dane podawane dobrowolnie przez użytkownika

Niezobowiązujące, celowe i dobrowolne przesyłanie maili na adresy wskazane na niniejszej stronie internetowej skutkuje pozyskaniem adresu nadawcy, co jest niezbędne do wysłania odpowiedzi na zadane pytanie, jak również pozyskaniem innych zawartych w mailu danych.

 

Dane osobowe podane przez użytkowników, którzy zwrócili się o przesłanie materiałów informacyjnych (biuletyny, cd-rom, newsletter, sprawozdania roczne, odpowiedzi na zapytania, akty i rozporządzenia itp.) wykorzystywane są wyłącznie w celu zrealizowania usługi lub świadczenia. Dane te przekazywane są podmiotom trzecim wyłącznie w sytuacji, gdy jest to niezbędne do zrealizowania przesłanego przez użytkownika zapotrzebowania.

 

Cookies


Żadne z danych użytkowników nie są celowo pozyskiwane za pośrednictwem strony internetowej. Cookies nie są wykorzystywane do przekazywania informacji o charakterze osobowym. Nie jest w tym celu również wykorzystywany żaden rodzaj tak zwanych cookies trwałych ani też systemów śledzenia użytkowników. Wykorzystywanie tzw. cookies sesyjnych (które nie są przechowywane trwale w komputerze użytkownika i znikają po zamknięciu wyszukiwarki) jest ściśle ograniczone do transmisji kodów identyfikacyjnych sesji (składających się z losowo wybranych liczb generowanych przez serwer), koniecznych do bezpiecznego i skutecznego nawigowania po stronie internetowej.

 

Używanie tzw. cookies sesyjnych pozwala na uniknięcie używania innych technik informatycznych, które mogłyby stanowić potencjalne zagrożenie dla poufności danych związanych

z nawigowaniem. Nie pozwalają one na wejście w posiadanie szczegółowych informacji, które mogłyby prowadzić do zidentyfikowania użytkownika.

 


Dobrowolność przekazania danych

Oprócz zakresu określonego dla danych zebranych w wyniku nawigowania na stronie, w celu uzyskania informacji i/lub żądanej usługi użytkownik może dobrowolnie podać dane osobowe za pośrednictwem maila i/lub przeznaczonych do tego celu formularzy. Brak przekazania tych informacji może uniemożliwić uzyskanie żądanego świadczenia.


Metody przetwarzania danych osobowych

Dane będą przetwarzane przez automatyczne narzędzia przetwarzania oraz wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane.

Zostały zastosowane szczególne środki ostrożności, mające na celu ochronę danych przed ich utratą, niedozwolonym użyciem oraz nieupoważnionym dostępem.

 


Prawa użytkowników

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do uzyskania w dowolnym momencie potwierdzenia ich istnienia, uzyskania informacji dotyczących ich treści i pochodzenia, sprawdzenia poprawności, żądania uzupełnienia, uaktualnienia lub korekty (art. 7 rozporządzenia z mocą ustawy nr 196/2003).

 

W myśl powyższego artykułu można zwrócić się z żądaniem usunięcia, przekształcenia w formę anonimową lub zablokowania danych przetwarzanych w wyniku złamania prawa lub też, z uzasadnionych powodów, sprzeciwić się ich przetwarzaniu.

Żądania można przesłać na następujący adres mailowy: info@kerakoll.pl lub też zgłosić telefonicznie pod numerem 42 225 17 00.

OGLĄDAJ H40 BEZ LIMITÓW NA KERAKOLL CHANNEL

Polityka Prywatności

Noty Prawne

Kontakt

 2008 - Kerakoll - VAT 01174510360 - All Rights Reserved