Close

News

Zatwierdzone dane budżetowe za 2020 r. – wynik dodatni mimo pandemii

Łączne przychody skonsolidowane wyniosły 486 mln EUR: Polska (+11%) i Hiszpania (+9%) – kraje, w których wzrost był najszybszy.

Skonsolidowana marża operacyjna brutto w wysokości 77,4 mln EUR (17% przychodów).

 

Sassuolo (MO), 1 lipca 2021 r. – W 2020 r. odnotowano pozytywną tendencję danych budżetowych Grupy Kerakoll, mimo że ogólną sytuację rynkową skomplikował kryzys epidemiologiczny związany z COVID-19.

Łączne przychody skonsolidowane wyniosły w 2020 r. 486 mln EUR, czyli zasadniczo utrzymały się na poziomie podobnym jak w roku 2019, choć zwłaszcza dwa miesiące w roku (marzec i kwiecień) były wyjątkowe, ponieważ produkcja i dystrybucja pozostawały w dużej mierze nieaktywne ze względu na obostrzenia wprowadzone przez władze.

Od maja nastąpił jednak silny wzrost przychodów, które w ujęciu skonsolidowanym wyniosły w ostatnich 8 miesiącach roku ok. +8,8% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Najważniejszy rynek dla Grupy Kerakoll stanowiły Włochy. Przychód w tym kraju wyniósł 289,7 mln EUR w ciągu roku, co stanowi ponad 60% udziału w całości. Jednak Grupa potwierdziła również swoje aspiracje międzynarodowe poprzez rozwój na głównych rynkach zagranicznych, gdzie najlepsze wyniki pod względem wzrostu obrotów osiągnięto w Polsce (+11%), Hiszpanii (+9%), Portugalii (+6%) i Grecji (+3%).

Na poziomie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy, zatwierdzonego dzisiaj przez Zgromadzenie Wspólników spółki dominującej Fin Firel S.p.A., przychody wyniosły 452,1 mln euro, co odpowiada analogicznej wartości skonsolidowanej za 2019 r., która wynosiła 458,2 mln EUR.

W 2020 r. skonsolidowana marża operacyjna brutto odnotowała wzrost o 2,1%, osiągając wartość 77,4 mln euro (tj. 17,1% przychodów), podczas gdy w roku poprzednim było to 75,9 mln.

Skonsolidowany wynik operacyjny również wykazał wzrost, osiągając w 2020 r. poziom 60,2 mln EUR – w 2019 r. było to 58,7 mln EUR (+2,6%).

Inwestycje zrealizowane w 2020 r. wyniosły 11,4 mln EUR w ujęciu skonsolidowanym i dotyczyły w szczególności modernizacji technologicznej obiektów produkcyjnych w celu zwiększenia wydajności i elastyczności linii produkcyjnych.

„2020 był rokiem, który wszyscy zapamiętamy z powodu pandemii i wpływu, jaki wywarła na nasze życie i gospodarkę – skomentował Andrea Remotti, dyrektor generalny Kerakoll. W tej skomplikowanej sytuacji Kerakoll był w stanie nadal generować zyski: dla firmy, jej pracowników i dla wszystkich zainteresowanych stron, osiągając zdecydowanie dodatnie wyniki, z których jesteśmy szczególnie zadowoleni”.

„Patrzymy w przyszłość z optymizmem – dodał Remotti – w przekonaniu, że to, co zawsze było naszym głównym motorem rozwoju, tj. dbałość o ludzi i zrównoważony rozwój, nabierze jeszcze większego znaczenia i stanie się priorytetem na rynkach przyszłości. Plan inwestycyjny o wartości 175 mln EUR wdrożony przez Kerakoll na najbliższe 5 lat zmierza w tym kierunku,
z naciskiem na rozwój międzynarodowy”.

 

Contact:

Stefania Piccioni
Communication Manager
Kerakoll S.p.A.
stefania.piccioni@kerakoll.com
Tel. 0536/816578