Close

News

Kerakoll uzyskuje certyfikat B Corp

Sassuolo, 26 czerwca 2023 r. – Kerakoll stał się jedną z pierwszych firm w sektorze budowlanym, która uzyskała certyfikat B Corp.  Już jako wiodąca spółka Benefit Company w dziedzinie zrównoważonego budownictwa, Kerakoll jest jednym z czołowych graczy w branży budowlanej na świecie.

Ten ważny kamień milowy ESG (Environmental, Social and Governance) dla Kerakoll stanowi ewolucję długiej historii budownictwa ekologicznego do nowego modelu korporacyjnego, w którym biznes jest postrzegany jako pozytywna siła do tworzenia wartości ekonomicznej, społecznej i środowiskowej.

Ten ostatni krok w historii Kerakoll, uzyskany z pomocą NATIVA, rozpoczął się wraz z przekształceniem grupy w spółkę Benefit Company we wrześniu 2021 r. Certyfikacja polegała na włączeniu do deklarowanych celów spółki określonych wspólnych korzyści społecznych i środowiskowych, które mają być osiągane równolegle z zyskiem.

W ramach procesu oceniono ogólny wpływ Grupy Kerakoll, oceniając jej działalność we wszystkich 11 krajach, w których prowadzi działalność, podzieloną na pięć obszarów zainteresowania: pracownicy, zarządzanie, społeczność, środowisko i klienci. Ocena B Corp spółki Kerakoll ujawniła następujące pozytywne aspekty:

– systemy zarządzania oparte na zasadach etycznych i przejrzystych,

– dobre samopoczucie pracowników (warunki pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, zaangażowanie i satysfakcja pracowników),

możliwości rozwoju pracowników (kultura oparta na zasługach i równych szansach, obrót poniżej 2%)

– stałe wsparcie dla organizacji non-profit w społecznościach, w których działa Kerakoll, a także kontrola i ocena dostawców i partnerów pod kątem pozytywnych praktyk społecznych i środowiskowych

– poszanowanie zasobów naturalnych zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, takimi jak wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu, rekultywacja obszarów przyrodniczych i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych

– stopniowa eliminacja chemikaliów i LZO (lotnych związków organicznych)

– ekologiczne projektowanie produktów i zrównoważona logistyka oparta na intermodalnych systemach transportu.

Certyfikat B Corp – wydawany przez międzynarodową instytucję B Lab – jest wyrazem uznania dla zaangażowania organizacji w przestrzeganie najsurowszych standardów społecznych i środowiskowych, przejrzystości i odpowiedzialności, jej zaangażowanie w wymierną poprawę wpływu na pracowników oraz społeczności i środowiska, w których działa, a także determinację w ciągłym doskonaleniu praktyk i procesów oraz szerzenia kultury integracji i regeneracji.

Tylko 240 włoskich firm posiada obecnie certyfikat B Corp. Na całym świecie proces ten ukończyło ponad 7000 firm.

„Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy jedną z największych firm posiadających certyfikat B Corp we Włoszech i jedną z pierwszych w sektorze budowlanym, która dołączyła do globalnego ruchu liderów rynku zmierzających w tym samym kierunku co my” – powiedział Fabio Sghedoni, wiceprezes Kerakoll. „Ten certyfikat jest dowodem naszej determinacji w promowaniu kultury firmy wspieranej przez ESG, a także chęci działania jako katalizator zmian w branży budowlanej. Chcemy pokazać, że naprawdę można budować lepszą przyszłość, w której możemy rozwijać się w harmonii z naszym otoczeniem i promować dobre samopoczucie wśród pracowników i społeczności, z którymi pracujemy”.

Eric Ezechieli, współzałożyciel NATIVA, firmy zajmującej się projektowaniem regeneracyjnym, która pomaga firmom podjąć radykalny krok w kierunku przejścia na regeneracyjny model ekonomiczny i która poprowadziła Kerakoll w drodze do zrównoważonego rozwoju, potwierdził: „Uczynienie zrównoważonego rozwoju racjonalnym jądrem własnej strategii jest imperatywem, ale także wyzwaniem dla wszystkich firm. To wyzwanie jest jeszcze większe w sektorach złożonych, takich jak branża budowlana. Gratulujemy firmie Kerakoll autentycznego zaangażowania, jakie udziałowcy, menedżerowie i pracownicy na całym świecie wykazywali na przestrzeni lat we wprowadzaniu strategicznych innowacji i osiąganiu wymiernych wyników w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy przekonani, że Kerakoll będzie nadal podążać tą drogą w nadchodzących latach i zainspiruje wiele innych firm do podążania w tym samym kierunku”.